menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
kalkulator
przelicznik
tabelka
- POKAŻ WSZYSTKIE -Kemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
58 kalkulatorów online
News:
2015.03.11
  Nowy kalkulator procentu składanego: Oblicza przyszłą wartość odłożonych pieniędzy zakładając, że uzyskane odsetki będą reinwestowane, czyli dodawane do kapitału. Może to być lokata albo inna inwestycja - to nie ma większego znaczenia - wystarczy jeśli wiemy jaka będzie roczna stopa zwrotu (oprocentowanie lokaty).
2015.02.21
  Nowy kalkulator w sekcji kalkulatorów finansowych, choć tym razem o finansach z przymrużeniem oka: Kalkulator Milionera. Życzymy Ci, abyś szybko odłożył swój pierwszy milion - nieważne czy złotych, dolarów czy euro ! (byle nie dolarów Zimbabwiańskich)
2015.02.14
  Nowy kalkulator: narzędzie dla elektroników kalkulator do kolorowych pasków na rezystorach.
2015.02.07
  Zmiana: przepisaliśmy na nowo Kalkulator sieci IP. To był ostatni kalkulator na calculla-i, który działał w stary sposób - należało wpisać dane i poczekać aż przeładuje się strona (z serwera). Teraz działa tak jak wszystkie kalkulatory na naszej stronie - w pełni po stronie przeglądarki. Krótko: szybciej i lepiej !

Stawki notarialne
Kalkulator oblicza maksymalną taksę notarialną przy sporządzaniu aktu notarialnego - uwzględniając "stawki maksymalne" oraz zniżki ustalone przez ministerstwo.
Opis
Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2007.09.26 wynika, że maksymalna stawka notarialna wynosi:
 • do 3.000 zł - 100 zł
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
 • powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł
Stawki obniżone:
 • 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
  1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu
  2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej
  3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny
  5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)
  7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową
  10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  11. ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą – maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej)
  12. przebieg licytacji lub przetargu
  13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej
  14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
  15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadku i darowizn
  16. umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu prawa budowlanego
  17. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną
 • 1/4 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
  1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą
  2. losowanie nagrody
  3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym
 • 1/10 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
  1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce
  2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut
Maksymalne stawki za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
 • umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników 600 zł
 • umowę majątkową małżeńską (intercyza) 400 zł
 • testament 50 zł
 • testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku 100 zł
 • odwołanie testamentu 30 zł
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić 60 zł
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 40 zł
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 20 zł
 • pełnomocnictwo 30 zł
 • sporządzenie wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego albo innego dokumentu do 6 zł za każdą rozpoczętą stronę
 • poświadczenie zgodności odpisu (kopii) z oryginalnym dokumentem do 6 zł za każdą stronę
 • przechowanie dokumentu do 20 zł za każdy rozpoczęty miesiąc
Wartość transakcji